A recita da vita

Parrariti vulissi Amicu miu
ca ‘nto nenti mi lassasti sulu,
‘nta sta Terra di discursa persi
china sulu di commedi e farsi;
sapissi chi ‘nfernu ca lassasti
pi ddi quattru beni ca sudasti,
e li parenti ca di vivu ‘un vidivi,
ora, ‘nta ‘na vota tutti li truvavi.
Quantu discursa e cunti malifatti
c’è cu pir sinu scinniri voli a patti
pi un ugna di terra o pi chi sia…
quantu schifu e mischina ipocrisia!
Ju ca ‘nveci ti fuvu sulu Amicu,
spogghiu di sti discursa, dicu:
-lu veru parenti ca l’omu teni
è l’Amicu veru ca ti voli beni.